"Wieloletnia historia i dziedzictwo marki Schweppes sięga ponad 235 lat. Obecnie znak towarowy oraz komercjalizacja należą do różnych firm na całym świecie. Schweppes International Limited, spółka należąca do Suntory Beverage & Food Ltd, jest właścicielem znaku towarowego Schweppes® i powiązanych z nim firmami w następujących krajach: Andora, Austria, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Węgry, Włochy, Lichtenstein, Luksemburg, Monako, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, San Marino, Słowacja, Hiszpania, Szwecja i Szwajcaria

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana, że:


1.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej jako „Administrator Danych Osobowych”, „Administrator” lub „Spółka”) jest Orangina Schweppes Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Alei Wyścigowej 6, 02-681 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000451123, NIP: 1080014937, REGON: 146544043, kapitał zakładowy Spółki: 8.000.000,00 zł. Z Administratorem Danych Osobowych można się skontaktować poprzez  adres e-mail: Reception.OSPL@suntory.com, telefonicznie pod numerem telefonu: +48 224318800 bądź pisemnie na wskazany adres siedziby Administratora Danych Osobowych.

2. Osobą kontaktową we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych w Grupie Kapitałowej Suntory Beverage & Food Europe, w której skład wchodzi Orangina Schweppes Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jest Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: GDPR.Info@suntory.com.

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w następujących celach:

 • a) w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • b) w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych lub rachunkowych, np. wystawianie i przechowywanie faktur albo dokumentów księgowych) – podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • c) w celu zapewnienia kontaktu z kontrahentami i ich pracownikami lub współpracownikami również w związku z zawieraniem lub realizacją zawartych umów/zamówień, a także z osobami fizycznymi, z którymi prowadzona jest korespondencja, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora – podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • d) w celu realizacji marketingu bezpośredniego usług, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora – podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • e) w celach archiwalnych (dowodowych), na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora – podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • f) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora – podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • g) w innych celach, jeżeli została wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych, w szczególności w celu organizacji, konkursów, akcji reklamowych bądź innych wydarzeń itp. – podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

4. Pani/Pana dane osobowe są lub mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

 • a) Spółkom z Grupy Kapitałowej Suntory Beverage & Food Europe;
 • b) naszym partnerom biznesowym (kategoria ta może na przykład obejmować naszych partnerów, od których Pani/Pan bądź Pani/Pana spółka lub organizacja zakupiła produkty Spółki), zobowiązanym na mocy odpowiednich umów do przestrzegania zobowiązań w zakresie ochrony danych osobowych oraz odpowiednich przepisów dotyczących zapewnienia prywatności i poufności;
 • c) przedstawicielom i wykonawcom podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia usług na rzecz Spółki (w szczególności podmiotom świadczącym usługi księgowe i kadrowo-płacowe, usługi informatyczne, usługi prawne i doradcze oraz podmiotom wspierających Administratora w dochodzeniu roszczeń, firmom kurierskim i pocztowym, agencjom reklamowym, domom mediowym, agencjom kreatywnym i innym podmiotom świadczącym na rzecz Spółki usługi marketingowe);
 • d) innym podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi lub podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych na podstawie umowy;
 • e) podmiotom i organom uprawnionym do otrzymywania danych na podstawie przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich tj. państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który tworzą państwa Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein, lub organizacji międzynarodowych.

6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do zrealizowania celów przetwarzania danych, a także przez okres, gdy:
a) dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy – przez okres niezbędny dla zawarcia i wykonania umowy oraz rozliczeń po jej zakończeniu, a po jego upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń;
b) dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych – przez okres niezbędny do ich wypełnienia;
c) dane osobowe będą przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – przez okres niezbędny do zrealizowania celów przetwarzania do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, a w przypadku ustalenia, dochodzenia i obrony przed ewentualnych roszczeń przez okres niezbędny do ich ustalenia, dochodzenia i obrony przed nimi;
d) dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych – przez okres do momentu wycofania zgody, a następnie okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń;

7. Przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania (poprawiania), usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych osobowych jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody lub w celu wykonania zawartej z Panią/Panem umowy i jednocześnie w sposób zautomatyzowany. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie; wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw, należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe wskazane w pkt 2 powyżej).

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że którekolwiek z praw zostało naruszone przez Spółkę.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji każdego z powyższych celów, a w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe.

10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

W przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe zostały zebrane przez Administratora, w sposób inny niż bezpośrednio od Pani/Pana, zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 RODO, dodatkowo informujemy Panią/Pana, że:
• zbieramy następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię, nazwisko, stanowisko, adres e-mail, telefon;
• przetwarzane przez Administratora Pani/Pana dane osobowe mogą pochodzić z innego źródła, np.: z zawartych przez Administratora umów bądź od kontrahentów w ramach realizacji zawartych przez Administratora umów, z internetu, z publicznych rejestrów.