POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI:

Orangina Schweppes Polska Sp. z o.o. („OSPL”). OSPL szanuje prywatność użytkowników strony internetowej www.schweppes.pl. („Użytkownicy”), („Strona Internetowa”). Niniejsza polityka ochrony prywatności („Polityka Ochrony Prywatności”) określa dane osobowe, przetwarzane przez OSPL. Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności ma zastosowanie wyłącznie do informacji przetwarzanych za pośrednictwem niniejszej Strony Internetowej, z wyłączeniem innych źródeł.

DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszej Polityce Ochrony Prywatności będą miały następujące znaczenia:

„Podmioty Powiązane” oznacza wszystkie spółki powiązane z OSPL, Dewelopera Strony Internetowej oraz partnerów promocji;

„Deweloper Strony Internetowej” oznacza jakikolwiek podmiot zaangażowany w tworzenie, produkcję, dostarczanie lub utrzymanie Strony Internetowej;

„Korzystanie ze Strony Internetowej” oznacza wszelkie formy korzystania ze Strony Internetowej, w tym dostęp do niej, przeglądanie, sprawdzanie, publikację, przekazywanie, pobieranie lub inne formy użycia Strony Internetowej oraz wszelkich materiałów na Stronie Internetowej.

W pozostałym zakresie zastosowanie mają definicje zawarte w warunkach korzystania ze Strony Internetowej („Warunki Korzystania ze Strony Internetowej„).

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest spółka Orangina Schweppes Polska Sp. z o.o. zarejestrowana w Polsce pod numerem KRS: 0000451123, z siedzibą przy Al. Wyścigowej 6, 02-681 Warszawa. („Administrator”).

ZBIERANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe (tj. informacje, które mogą w jakikolwiek sposób zidentyfikować Użytkownika, takie jak nazwisko, adres, wiek, inne dane kontaktowe, takie jak numer telefonu, adres poczty elektronicznej, itp., oraz hasła dostępu) mogą być zbierane za pośrednictwem niniejszej Strony Internetowej tylko, jeżeli Użytkownik dobrowolnie je poda. Może to mieć miejsce podczas rejestracji Użytkownika na Stronie Internetowej, zasięgania informacji, wpisywania komentarzy albo uczestnictwa w grze, promocji, ankiecie albo przy korzystaniu z innej funkcji Strony Internetowej. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne. Jeżeli Użytkownik nie chce, aby jego dane osobowe były zbierane, prosimy o ich niepodawanie. Jeżeli Użytkownik zdecyduje się nie podawać OSPL swoich danych osobowych, OSPL może nie być w stanie zapewnić Użytkownikowi dostępu do niektórych albo wszystkich stron niniejszej Strony Internetowej lub innych produktów i usług. Od czasu do czasu OSPL może poprosić Użytkownika o dane osobowe innych osób – na przykład rodziny lub upoważnionych przedstawicieli. Jeżeli Użytkownik poda nam te dane, to na Użytkowniku spoczywa odpowiedzialność za poinformowanie tych osób o podaniu ich danych osobowych OSPL i zapoznanie ich z treścią niniejszej Polityki Ochronie Prywatności. Użytkownik ma prawo, w dowolnym momencie, dostępu, poprawiania i usunięcia jego danych osobowych zbieranych i przetwarzanych przez Administratora, kontaktując się pod adresem e-mail: reception.OSPL@os-group.com lub pod adresem korespondencji:

Orangina Schweppes Polska
Al. Wyścigowa 6
02-681 Warszawa
Polska

WYKORZYSTYWANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA

Dane osobowe Użytkownika mogą być wykorzystane do:

 • odpowiadania na pytania i prośby Użytkownika, do umożliwiania      Użytkownikowi dostępu do niektórych części i funkcji Strony Internetowej      oraz do komunikowania się z Użytkownikiem w przedmiocie jego aktywności na      niniejszej Stronie Internetowej;
 • współdzielenia się nimi z podmiotami powiązanymi z OSPL      („Podmioty Powiązane”) w celach niezbędnych do wykonywania przez      OSPL czynności związanych ze Stroną Internetową (takich jak dostawa      towarów, administrowanie Stroną Internetową lub promocjami lub inne      funkcjonalności dostępne na Stronie Internetowej, marketing, analiza danych      lub obsługa klienta). W tym celu może być konieczne przekazanie danych      osobowych Użytkownika poza terytorium Polski, na co niniejszym Użytkownik      wyraża zgodę. Inne formy korzystania z danych osobowych lub ujawnianie ich      przez takie podmioty są zabronione;
 • dostarczania Użytkownikowi informacji o produktach i innych ofertach      OSPL lub Podmiotów Powiązanych*;
  • * Jednakże, w momencie zbierania danych osobowych Użytkownika,       Użytkownik będzie miał wybór opt-in (czyli wyrażenia zgody) albo opt-out       (czyli wyrażenia sprzeciwu) w zależności od wymagań prawa właściwego       Strony Internetowej i konstrukcji Strony Internetowej. Mechanizm opt-in       daje Użytkownikowi możliwość wskazania, że chce lub nie ma nic przeciwko       kierowaniu przez OSPL korespondencji do niego, zaś OSPL nie będzie       kierować do Użytkownika takiej korespondencji bez jego uprzedniej decyzji       opt-in. Z kolei mechanizm opt-out daje Użytkownikowi możliwość wskazania,       iż Użytkownik nie chce, aby OSPL kierowała do niego jakąkolwiek       korespondencję i w takim przypadku OSPL nie będzie jej kierowała do       Użytkownika;
  • * W każdym z opisanych przypadków, wybór opcji opt-in albo opt-out       jest dobrowolny i, ponadto, jeżeli Użytkownik nie chce, aby OSPL       wykorzystywała jego dane osobowe w określonym celu lub ujawniała je       osobom trzecim, Użytkownik w każdym momencie może skorzystać z opcji       opt-out, kontaktując się z OSPLw sposób podany poniżej;
  • * Specjalne opcje opt-out mogą być także dostępne w momencie       zbierania danych osobowych lub w korespondencji OSPL skierowanej do       Użytkownika;
  • * Pragniemy zwrócić uwagę, że korzystając z opcji opt-out, Użytkownik       nie będzie mógł uczestniczyć w niektórych czynnościach na Stronie       Internetowej;
 • innych celów wyszczególnionych w momencie zbierania danych osobowych      Użytkownika lub wskazanych w jakichkolwiek dodatkowych warunkach      korzystania z usług, mających zastosowanie do danej funkcji na Stronie      Internetowej;
 • celów ich ujawniania zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów      prawa lub treścią nakazu sądowego;
 • celów postępowania sądowego albo administracyjnego lub w związku z      takowym lub dla celów niezbędnych dla ustanowienia, obrony lub wykonywania      praw;
 • w nagłych wypadkach dla celów ochrony zdrowia lub bezpieczeństwa      użytkowników Strony Internetowej lub ogółu lub interesów związanych z      bezpieczeństwem narodowym.

Za wyjątkiem przypadków wyszczególnionych w niniejszym dokumencie, bez wyraźnej zgody Użytkownika OSPL nie przekaże żadnych danych osobowych Użytkownika jakimkolwiek osobom trzecim.

DZIECI

OSPL traktuje kwestie ochrony prywatności dzieci poważnie. OSPL administruje niniejszą Stroną Internetową w zgodzie z prawem właściwym obowiązującym na terenie Polski. Dzieci, które nie ukończyły lat 13 powinny uzyskać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego zanim podadzą jakiekolwiek dane osobowe na Stronie Internetowej. OSPL nie będzie wymagać lub prosić dzieci, które nie ukończyły lat 13 o podanie większej ilości danych osobowych, niż w granicach rozsądku wymagane jest dla ich uczestnictwa w danej czynności na Stronie Internetowej. Jeżeli OSPL przy zbieraniu danych osobowych poweźmie wiedzę o tym, że dany Użytkownik nie ukończył lat 13, OSPL nie będzie wykorzystywać tych danych osobowych bez zgody rodzica lub opiekuna prawnego dziecka. W przypadku nieuzyskania takiej zgody, dziecko może nie mieć możliwości uczestnictwa w niektórych czynnościach na Stronie Internetowej. Jednakże, w niektórych okolicznościach, OSPL może zatrzymać i wykorzystać takie dane (w zgodzie z pozostałymi postanowieniami niniejszej Polityki Ochrony Prywatności i obowiązującym prawem) w celu powiadomienia rodzica lub opiekuna prawnego dziecka i uzyskania jego zgody na wykorzystywanie danych osobowych oraz dla niektórych celów związanych z bezpieczeństwem, odpowiedzialnością i innych celów dozwolonych obowiązującym prawem. Rodzic lub opiekun prawny dziecka ma prawo sprawdzić, usunąć, zmienić lub odmówić dalszego zbierania lub wykorzystywania danych osobowych dziecka kontaktując się z OSPL w sposób wskazany poniżej (w wiadomości należy wskazać imię i nazwisko dziecka, adres oraz adres e-mail).

ZBIERANIE DODATKOWYCH INFORMACJI COOKIES

Czasami, kiedy Użytkownik wchodzi na naszą Stronę Internetową, OSPL może używać technologii „cookies” oraz adresów IP w celu automatycznego zbierania niektórych technicznych i niepozwalających na identyfikację osobową Użytkownika, informacji. Może to dotyczyć typu przeglądarki internetowej, domeny internetowej dostawcy usług internetowych Użytkownika, ilości odwiedzin stron oraz charakteru i długości trwania takich odwiedzin. OSPL śledzi także liczbę odwiedzających naszą Stronę Internetową w formie zbiorczej. Informacje pozwalające na identyfikację osobową Użytkownika nie są w tym procesie pobierane. Te informacje pomagają OSPL w utrzymywaniu aktualnej i interesującej dla Użytkowników treści Strony Internetowej oraz dopasowanie jej do zainteresowań danego Użytkownika. OSPL może ujawniać niektóre informacje pozwalające na identyfikację nie osobową potencjalnym partnerom, reklamodawcom (którzy mogą wykorzystać te informacje do dostarczania reklam dopasowanych do zainteresowań Użytkownika) lub innym osobom trzecim, jednakże OSPL nie ujawnia żadnych informacji pozwalających na identyfikację osobową Użytkownika, z wyjątkiem przypadków wyszczególnionych w niniejszej Polityce Ochrony Prywatności. OSPL może także zezwolić osobom trzecim wyświetlającym reklamy na naszej Stronie Internetowej (w tym partnerom różnych promocji) na umieszczanie i dostęp do plików cookies na komputerze Użytkownika, jednak nie będą oni mieli dostępu do naszych plików cookies OSPL. Wykorzystywanie plików cookies przez takie osoby trzecie nie jest objęte niniejszą Polityką Ochrony Prywatności, ale powinno stanowić przedmiot odpowiednich polityk ochrony prywatności danych osobowych. Użytkownik może ustawić przeglądarkę internetową w taki sposób, aby dezaktywowała ona pliki cookies lub powiadamiała Użytkownika o przesyłaniu plików cookies. Jeżeli Użytkownik dezaktywuje pliki cookies, OSPL może nie być w stanie zoptymalizować odwiedzin Użytkownika na Stronie Internetowej, a niektóre opcje Strony Internetowej mogą być niedostępne.

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI UŻYTKOWNIKA

OSPL stosuje rozsądne środki bezpieczeństwa w celu ochrony informacji, jakie Użytkownik podaje na niniejszej Stronie Internetowej. Jednakże OSPL nie może zagwarantować pełnego bezpieczeństwa takich informacji. W możliwie najszerszym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy prawa OSPL zrzeka się odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, jakie może ponieść Użytkownik wskutek utraty, nieuprawnionego dostępu, nieprawidłowego korzystania lub zmiany informacji, które Użytkownik podaje na niniejszej Stronie Internetowej.

INNE STRONY INTERNETOWE

Niniejsza Strona Internetowa może zawierać linki do innych stron internetowych, których właścicielem lub administratorem nie jest OSPL. OSPL nie kontroluje, nie rekomenduje, nie poleca jak również nie ponosi odpowiedzialności za te strony, ich treść, produkty, usługi lub politykę prywatności. Pobieranie materiałów z niektórych stron internetowych może wiązać się z ryzykiem naruszenia praw własności intelektualnej lub wprowadzaniem wirusów komputerowych do systemu komputerowego Użytkownika. Użytkownik powinien zwrócić uwagę na sytuacje kiedy opuszcza Stronę Internetową oraz zapoznać się z polityką ochrony prywatności oraz warunkami korzystania z danych innych stron internetowych. Użytkownik powinien także indywidualnie ocenić autentyczność jakiejkolwiek strony internetowej, która wydaje się być jedną ze stron internetowych OSPL lub zamieszcza twierdzenie takiej treści (w tym strony internetowe, do których prowadzą linki z e-maila).

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
PRAWO WŁAŚCIWE I SĄDY

OSPL kontroluje i administruje Stroną Internetową z siedziby Spółki wskazanej powyżej (niezależnie od tego, gdzie zlokalizowane są serwery obsługujące Stronę Internetową). Wszelkie kwestie związane ze Stroną Internetową podlegają prawu polskiemu. Użytkownik niniejszym wyraża zgodę na to, że wszelkie postępowania sądowe związane ze Stroną Internetową podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby OSPL w Warszawie, w Polsce. OSPL nie gwarantuje ani nie zapewnia, że Strona Internetowa lub materiały znajdujące się na niej są odpowiednie do korzystania z nich poza granicami Polski. Informacje wyszczególnione na Stronie Internetowej, dotyczące produktów lub usług, mają zastosowanie tylko na terytorium Polski i te produkty lub usługi mogą nie być dostępne poza granicami Polski. Jeżeli Użytkownik zamieszkuje poza terytorium Polski, na Użytkowniku spoczywa wyłączna odpowiedzialność za przestrzeganie lokalnego prawa właściwego.

PRZENIESIENIE PRAW

W trakcie prowadzenia działalności gospodarczej OSPL może zbywać lub nabywać aktywa. Jeżeli inny podmiot przejmie kontrolę nad OSPL albo nabędzie całość lub znaczną część aktywów OSPL, dane osobowe i nie osobowe pozwalające na identyfikację Użytkownika jakie OSPL zebrało o Użytkownikach Strony Internetowej mogą być przekazane takiemu podmiotowi i przez taki podmiot wykorzystane w celach wyszczególnionych w niniejszej Polityce Ochrony Prywatności. Również w przypadku postępowania upadłościowego lub naprawczego wszczętego na wniosek OSPL albo przeciwko OSPL, takie dane osobowe mogą być potraktowane jako aktywa i mogą być zbyte albo pod innym tytułem przekazane osobom trzecim.

Zasada rozdzielności

Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny, którekolwiek z postanowień poniższej Polityki Ochrony Prywatności zostanie uznane za nieważne lub niemożliwe do wykonania, takie postanowienie nie będzie obowiązywać w zakresie dotkniętym nieważnością lub niemożnością wykonania, zaś pozostałe postanowienia Polityki Ochrony Prywatności pozostaną w pełni obowiązujące.

Zmiany

OSPL może modyfikować informacje na Stronie Internetowej lub niniejszą Politykę Ochrony Prywatności w dowolnym momencie i bez uprzedniego powiadamiania Użytkowników. Użytkownik powinien regularnie sprawdzać treść Polityki Ochrony Prywatności pod kątem wprowadzonych zmian. Wszelkie zmiany wchodzą w życie ze skutkiem natychmiastowym od momentu publikacji zmienionej Polityki Ochrony Prywatności na Stronie Internetowej. Kontynuując korzystanie ze Strony Internetowej, Użytkownik wyraża zgodę na wszelkie zmiany.

DOSTĘPNOŚĆ STRONY INTERNETOWEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

Wielu niepełnosprawnych użytkowników Internetu ocenia strony internetowe jako trudne albo nawet niemożliwe do korzystania z uwagi na sposób, w jaki zostały zaprojektowane. OSPL ciężko pracuje nad tym, aby informacje o nas i naszych produktach były dostępne dla wszystkich konsumentów i dotyczy to także Strony Internetowej.

OSPL jest świadoma rodzajów technologii adaptacyjnych, z jakich korzystają osoby niepełnosprawne i przeprojektowujemy strony internetowe z naszego portfolio w taki sposób, aby zapewnić kompatybilność z możliwie największą ilością takich systemów. Zmiany w projektach dotyczą czytelności tekstu, formatowania oraz układu graficznego i tabele oraz zapewnienia, iż linki dokładnie opisują strony, do których prowadzą (sam komunikat „kliknij tutaj” nie jest wystarczający).

OSPL przebudowuje strony internetowe w celu zapewnienia zgodności z wytycznymi dotyczącymi dostępności treści internetowych [Content Accessibility Guidelines, Web Accessibility Initiative (WAI)] ustalonymi przez World Wide Web Consortium (W3C) oraz spełnienia, wszędzie, gdzie to tylko możliwe, standardów „Podwójnego A” („Double-A”).

Jeżeli Użytkownik trafi na część strony internetowej OSPL, z której trudno korzystać, prosimy o zgłoszenie nam tego faktu. Naszym celem jest ciągła poprawa dostępności naszych treści i każdy komentarz pomaga nam w tym.

KONTAKT Z OSPL.

Jeżeli Użytkownik ma jakiekolwiek pytania lub komentarze odnośnie niniejszej Strony Internetowej prosimy o kontakt pod adresem email: reception.OSPL@os-group