"Wieloletnia historia i dziedzictwo marki Schweppes sięga ponad 235 lat. Obecnie znak towarowy oraz komercjalizacja należą do różnych firm na całym świecie. Schweppes International Limited, spółka należąca do Suntory Beverage & Food Ltd, jest właścicielem znaku towarowego Schweppes® i powiązanych z nim firmami w następujących krajach: Andora, Austria, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Węgry, Włochy, Lichtenstein, Luksemburg, Monako, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, San Marino, Słowacja, Hiszpania, Szwecja i Szwajcaria

WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ

WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ
Niniejszy dokument określa warunki korzystania ze strony internetowej www.schweppes.pl („Strona Internetowa”) zarówno w odniesieniu do gości, jak i zarejestrowanych użytkowników korzystających ze Strony Internetowej („Użytkownicy”) – („Warunki Korzystania”). Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami Korzystania przed rozpoczęciem korzystania ze Strony Internetowej. Korzystanie ze Strony Internetowej oznacza, że Użytkownik akceptuje niniejsze Warunki Korzystania i zgadza się ich przestrzegać. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z niniejszymi Warunkami Korzystania, prosimy o powstrzymanie się od korzystania ze Strony Internetowej.

INFORMACJE O NAS
www.schweppes.pl to strona internetowa administrowana przez Orangina Schweppes Polska („OSPL”). OSPL jest spółką zarejestrowaną w Polsce pod numerem KRS: 0000451123, z siedzibą przy Al. Wyścigowej 6, 02-681 Warszawa..

DOSTĘP DO STRONY INTERNETOWEJ
Dostęp do Strony Internetowej ma charakter tymczasowy, a OSPL zastrzega sobie prawo do wycofania lub zmiany usług świadczonych za pośrednictwem Strony Internetowej bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników (patrz poniżej). OSPL nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności w przypadku, gdyby z jakiegokolwiek powodu Strona Internetowa była niedostępna w jakimkolwiek momencie lub przez jakikolwiek okres. Od czasu do czasu OSPL może ograniczyć zarejestrowanym Użytkownikom dostęp do niektórych części lub całości Strony Internetowej. Jeżeli Użytkownik wybierze samodzielnie lub otrzyma przydzielony przez OSPL kod identyfikacyjny, hasło lub inne informacje udostępniane w ramach procedur bezpieczeństwa OSPL, należy traktować te informacje jako poufne i nie wolno ich ujawniać osobom trzecim. OSPL ma, w każdym momencie, prawo do dezaktywowania kodu identyfikacyjnego Użytkownika lub hasła, niezależnie czy zostały one wybrane samodzielnie przez Użytkownika czy przydzielone mu przez OSPL, jeżeli zdaniem OSPL Użytkownik naruszył którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków Korzystania. Na Użytkowniku spoczywa odpowiedzialność za przedsięwzięcie wszelkich działań niezbędnych do zagwarantowania sobie dostępu do Strony Internetowej.  Użytkownik zobowiązuje się także zagwarantować, że wszystkie osoby, które mają dostęp do Strony Internetowej za pośrednictwem łącza internetowego Użytkownika, są świadome niniejszych Warunków Korzystania i zobowiązują się ich przestrzegać.

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
Poprzez korzystanie ze Strony Internetowej Użytkownik potwierdza, że OSPL jest właścicielem lub licencjobiorcą wszystkich praw własności intelektualnej na Stronie Internetowej i materiałów na niej opublikowanych. Materiały te są objęte ochroną wynikającą z praw autorskich, praw do znaków towarowych, praw do wzorów użytkowych, zarówno krajowych jak i międzynarodowych. Wszelkie prawa są zastrzeżone. Użytkownik ma prawo do wydrukowania jednej kopii i pobierania fragmentów każdej strony (stron) ze Strony Internetowej na własny użytek a także informowania innych osób o materiałach opublikowanych na Stronie Internetowej.
Zabrania się Użytkownikowi modyfikowania w jakikolwiek sposób kopii papierowej lub cyfrowej jakichkolwiek materiałów wydrukowanych lub pobranych i korzystania z jakichkolwiek ilustracji, fotografii, sekwencji wideo lub audio lub grafiki w oderwaniu od towarzyszącego im tekstu. OSPL (oraz wszelkie podmioty współpracujące z OSPL) muszą być zawsze uznani jako autorzy materiałów na Stronie Internetowej. Zabrania się Użytkownikowi wykorzystywania w całości lub w jakiejkolwiek części materiałów ze Strony Internetowej w celach komercyjnych bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody lub licencji ze strony OSPL. Jeżeli Użytkownik wydrukował, skopiował lub pobrał jakikolwiek materiał ze Strony Internetowej z naruszeniem niniejszych Warunków Korzystania, jego prawo do korzystania ze Strony Internetowej zostanie natychmiast zawieszone, zaś OSPL dodatkowo zdecyduje, czy Użytkownik zostanie zobowiązany do zwrotu lub zniszczenia części lub wszystkich kopii materiałów wykonanych przez Użytkownika.

OPIERANIE SIĘ NA ZAMIESZCZONYCH MATERIAŁACH
Komentarze lub inne materiały zamieszczone na Stronie Internetowej mają wyłącznie charakter informacyjny. OSPL nie ponosi zatem żadnej odpowiedzialności za konsekwencje opierania się na takich komentarzach lub materiałach przez osoby odwiedzające Stronę Internetową lub osoby, które mogą zapoznać się z jej zawartością.

STRONA INTERNETOWA ULEGA REGULARNYM ZMIANOM
OSPL dokłada starań, aby regularnie aktualizować Stronę Internetową i może zmienić jej zawartość w dowolnym momencie. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, OSPL może zawiesić dostęp do Strony Internetowej lub zamknąć ją na czas nieokreślony. Jakikolwiek materiał na Stronie Internetowej może okazać się w danym momencie nieaktualny, zaś OSPL nie ma obowiązku aktualizować takich materiałów.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ OSPL
Materiały wyświetlane na Stronie Internetowej zamieszczane są bez jakiejkolwiek gwarancji lub zapewnień co do ich dokładności lub kompletności. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa OSPL, inne podmioty z grupy kapitałowej OSPL oraz powiązane z OSPL osoby trzecie niniejszym oświadczają, iż nie udzielają jakichkolwiek gwarancji co do zawartości Strony Internetowej oraz zrzekają się wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Użytkowników w związku z korzystaniem lub brakiem możliwości korzystania ze Strony Internetowej lub wszelkich innych powiązanych z nią stron internetowych oraz wszelkich materiałów umieszczonych na Stronie Internetowej.

INFORMACJE O UŻYTKOWNIKU I JEGO ODWIEDZINACH NA STRONIE
Użytkownik, korzystając ze Strony Internetowej, wyraża zgodę na przetwarzanie przez OSPL informacji na temat Użytkownika i gwarantuje, że wszystkie dane dostarczone przez Użytkownika są prawidłowe.

WGRYWANIE MATERIAŁÓW NA STRONĘ INTERNETOWĄ
Wszelkie materiały wgrane przez Użytkownika na Stronę Internetową będą uważane za jawne i niezastrzeżone, a OSPL ma prawo do korzystania z nich, ich kopiowania, rozpowszechniania i ujawniania osobom trzecim w dowolnym celu. Użytkownik udostępnia dany materiał dobrowolnie, zaś OSPL nie jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Użytkownika ani jakichkolwiek osób trzecich jakiegokolwiek wynagrodzenia związanego z korzystaniem z materiału. OSPL nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich w związku z treścią, dokładnością lub kompletnością jakichkolwiek materiałów umieszczonych na Stronie Internetowej przez Użytkownika lub inne osoby korzystające ze Strony Internetowej. W przypadku gdy jakikolwiek materiał zamieszczony przez Użytkownika na Stronie Internetowej będzie naruszał własność intelektualną lub prywatność jakiejkolwiek osoby trzeciej OSPL przysługuje prawo udostępnienia tej osobie trzeciej danych Użytkownika. Użytkownik niniejszym zobowiązuje się zwolnić OSPL z roszczeń osób trzecich w związku z korzystaniem przez OSPL z materiałów wgranych przez Użytkownika na Stronę Internetową, oraz pokryć w całości ewentualne koszty zasądzonego lub uzgodnionego wynagrodzenia, odszkodowania lub zadośćuczynienia, jak również dokonać usunięcia skutków naruszenia i zadośćuczynić innym słusznym roszczeniom oraz pokryć wynikłe stąd koszty, w tym koszty obsługi prawnej z tym związane, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. OSPL ma prawo usunąć wszelkie materiały lub wpisy Użytkownika widniejące na Stronie Internetowej, jeżeli w opinii OSPL taki materiał nie jest zgodny z niniejszymi Warunkami Korzystania, obowiązującymi przepisami prawa lub innymi wewnętrznymi regulacjami OSPL.

WIRUSY, HACKING I INNE NARUSZENIA
Zabrania się niewłaściwego korzystania ze Strony Internetowej poprzez świadome wprowadzanie wirusów, koni trojańskich, robaków komputerowych, bomb logicznych lub innych materiałów o złośliwym lub technologicznie szkodliwym charakterze. Zabrania się podejmowania prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do Strony Internetowej, serwera, na którym przechowywana jest strona internetowa OSPL lub do serwerów, komputerów lub baz danych połączonych ze Stroną Internetową. Zabrania się atakowania Strony Internetowej poprzez atak typu „odmowa usługi” DoS lub DDoS.
W myśl obowiązujących przepisów, naruszając niniejsze postanowienie, Użytkownik może popełnić przestępstwo. OSPL zgłosi takie naruszenie do odpowiednich organów ścigania i będzie z nimi współpracować, ujawniając tożsamość atakującego. W przypadku naruszenia niniejszych Warunków Korzystania w jeden ze sposobów opisanych w niniejszym punkcie, prawo do korzystania ze Strony Internetowej zostanie natychmiast zawieszone.

OSPL nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane przez atak DDoS, działanie wirusów lub innych szkodliwych technologicznie materiałów, które mogą zainfekować sprzęt komputerowy, programy komputerowe, dane lub inne zastrzeżone materiały Użytkownika na skutek korzystania przez niego ze Strony Internetowej lub pobierania przez Użytkownika jakichkolwiek materiałów opublikowanych na niej lub na innych stronach internetowych połączonych linkami ze Stroną Internetową.

LINKI DO STRONY INTERNETOWEJ
Użytkownicy mogą tworzyć linki do Strony Internetowej, o ile jest to dokonywane w sposób legalny i nie zaszkodzi dobremu imieniu OSPL, a Użytkownicy nie będą z tego tytułu czerpać korzyści. Przedmiotowe linki nie mogą w żaden sposób sugerować istnienia jakiegokolwiek związku z OSPL, potwierdzenia lub poparcia ze strony OSPL, jeżeli takowe nie mają miejsca.

Zabrania się umieszczania linków do Strony Internetowej na stronach internetowych, które nie są własnością umieszczającego linki Użytkownika.

Zabrania się umieszczania Strony Internetowej w ramce na innej stronie internetowej jak również linków do jakiejkolwiek części Strony Internetowej, innej niż jej strona główna. OSPL zastrzega sobie prawo do wycofania zgody na umieszczanie linków bez uprzedniego powiadomienia. Strona internetowa, na której znajduje się link do Strony Internetowej, musi być zgodna pod każdym względem z niniejszymi Warunkami Korzystania.
Jeżeli Użytkownik chce wykorzystać materiał ze Strony Internetowej w inny sposób niż opisany powyżej, należy skierować prośbę o umożliwienie takiego wykorzystania do osoby kontaktowej w OSPL odpowiedzialnej za niniejszą Stronę Internetową.

LINKI ZE STRONY INTERNETOWEJ
W przypadku, gdy Strona Internetowa zawiera linki do innych stron internetowych i zasobów dostarczanych przez osoby trzecie, linki te znajdują się na Stronie Internetowej wyłącznie w celach informacyjnych. OSPL nie ma żadnej kontroli nad zawartością tych stron internetowych lub zasobów oraz nie ponosi za nie odpowiedzialności, jak również za szkody, które mogą wyniknąć z korzystania z tych stron internetowych lub zasobów.

SĄDY I PRAWO WŁAŚCIWE
Sądem właściwym dla wszelkich roszczeń wynikających z lub odnoszących się do korzystania ze Strony Internetowej będzie właściwy dla siedziby OSPL sąd w Warszawie, w Polsce. Jednakże OSPL zastrzega sobie prawo do występowania z roszczeniami przeciwko Użytkownikowi z tytułu naruszenia niniejszych Warunków Korzystania w kraju zamieszkania danego Użytkownika. Niniejsze Warunki Korzystania podlegają prawu polskiemu.

ZMIANY
OSPL może dokonać modyfikacji niniejszych Warunków Korzystania w dowolnym momencie poprzez zmianę Strony Internetowej. Użytkownicy powinni od czasu do czasu sprawdzać Stronę Internetową, zwracając uwagę na wszelkie dokonane zmiany, ponieważ są one wiążące dla Użytkowników. Niektóre z postanowień zawartych w niniejszych Warunkach Korzystania mogą być zastąpione postanowieniami lub powiadomieniami opublikowanymi w innym miejscu Strony Internetowej.

WĄTPLIWOŚCI UŻYTKOWNIKÓW
Jeżeli Użytkownik ma jakiekolwiek wątpliwości związane z materiałem pojawiającym się na Stronie Internetowej, prosimy o kontakt pod adresem email: reception.OSPL@os-group.com

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.